Aktualności

Ocena feromonów knura w poprawie efektywności rozrodu u loch i loszek.
16/07/2021 - 08:00

Vetoquinol


 

ocena.jpg
W wielkotowarowej produkcji świń jednym z najważniejszych, z ekonomicznego punktu widzenia, zestawem parametrów określających efektywność zarządzania produkcją są wskaźniki użytkowości rozpłodowej loszek i loch.
 
Jako cechy charakteryzujące się niską odziedziczalnością, są one w dużej mierze zależne od: dobrostanu zwierząt, organizacji produkcji pracy w sektorze rozrodu, genetyki, żywienia, oraz stosowanych metod biotechniki rozrodu, takich jak między innymi: inseminacja, synchronizacja i stymulacja owulacji.

 

Skuteczność metod wspomagania rozrodu świń została wielokrotnie potwierdzona i chociaż nie wszystkie mechanizmy są w pełni wyjaśnione, zasadność ich stosowania nie budzi najmniejszych wątpliwości. Liczba dostępnych metod biotechnicznych jest coraz większa. Uwzględniając zasadę działania, można je podzielić na 3 podstawowe kategorie obejmujące:
  1. Pośrednie oddziaływanie na układ rozrodczy hormonami podawanymi systemowo.
  2. Bezpośrednie oddziaływanie na układ rozrodczy preparatami hormonalnymi podawanymi miejscowo.
  3. Bezpośrednie oddziaływanie na układ rozrodczy hormonami podawanymi systemowo.

Do pierwszej kategorii należy technika synchronizacji rui progestagenami (altrenogest) podawanymi w celu zahamowania przedowulacyjnego wylewu LH i tym samym nie dopuszczenia do owulacji. Skuteczność metody została wielokrotnie potwierdzona, przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnych efektów ubocznych z powodu właśnie pośredniego działania. Druga kategoria to przede wszystkim metody wspomagania przebiegu inseminacji w postaci dodatku do porcji nasienia estradiolu, oksytocyny lub PGF2α w celu poprawy kontrakcji macicy i przyspieszenia transportu plemników. Trzecia kategoria wydaje się szczególnie atrakcyjna dzięki możliwości precyzyjnego dawkowania hormonów o potwierdzonym bezpośrednim działaniu na funkcję jajników. W głównej mierze stosuje się tu egzogenne gonadotropiny kosmówkowe, symulujące działanie endogennych gonadotropin przysadki mózgowej.

 

W produkcji świń w największym stopniu przyjęło się zastosowanie preparatów dwuskładnikowych zawierających 400 j.m. eCG (gonadotropina kosmówkowa klaczy symulująca działanie FSH) oraz 200 j.m. hCG (gonadotropina kosmówkowa kobiety symulująca działanie LH). Preparaty te są wygodne w stosowaniu dzięki pojedynczej iniekcji, a efektywność warunkowana jest długim okresem półtrwania w organizmie. Jednakże efektem ubocznym stosowania egzogennych gonadotropin jest tworzenie torbieli jajnikowych, które mogą zwiększać liczbę samic wchodzących w patologiczny, nieodwracalny anestrus. Z tego powodu podejmowano próby zmiany dawki gonadotropin: zmniejszenie lub zwiększenie porcji preparatów gotowych albo rozdzielne podawanie eCG i hCG w odstępie 72. godzin w celu zapewnienia warunków bardziej zbliżonych do naturalnej sekrecji endogennej. Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują, że każda próba zwiększenia dawki gonadotropin podawanych w jednym preparacie kończyła się wzrostem ryzyka cystowatości jajników, przy ograniczonym a często negatywnym wpływie na parametry użytkowości rozpłodowej. Efekt pozytywny odnotowano w procedurze rozdzielnego podawania eCG i hCG, jednak metoda ta, wymagająca dwóch iniekcji, nie przyjęła się w praktycznym zastosowaniu.

 

Interesujące wyniki przedstawili naukowcy amerykańscy, wskazując na silne wzmocnienie efektu egzogennych gonadotropin stosowanych u loszek poprzez dodatkową stymulację efektem knura. Sumaryczne działanie poprawiło stopień zsynchronizowania rui, a także efektywność owulacji. Wyniki te wskazują wyraźnie na istotne znaczenie czynników interakcji socjalnej, w której pierwszoplanową rolę odgrywają sygnały chemiczne w postaci feromonów.

 

Znaczenie feromonów w rozrodzie zwierząt gospodarskich było od dawna przedmiotem zainteresowania. W przypadku świń, tendencja do silnego ślinienia się knurów w obecności loch skłaniała do przypuszczenia, że ślina stanowi rezerwuar substancji aktywnych o działaniu feromonów. W latach 60. ubiegłego wieku potwierdzono w składzie śliny występowanie steroidów, będących pochodnymi testosteronu. Wyizolowany steroid o szczególnie intensywnym zapachu, androsteron, został zastosowany jako główny składnik czynny preparatów do stymulacji rui u loch, np. SOA (Intervet),jednak jego efekty były słabsze od stymulacji żywym knurem. Przyczyny tego zjawiska nie zostały do końca wyjaśnione. Za jedną z nich uważa się osłabione działanie pojedynczej substancji w porównaniu do zestawu feromonów śliny knura. Badania ostatnich lat potwierdziły, że pomimo intensywnego zapachu, androsteron nie jest najsilniejszym aktywatorem feromonowym, ustępując androstenolowi, a szczególnie chinolinie. Pod wpływem tych informacji powstał nowy preparat łączący te 3 substancje czynne, opatentowany i zarejestrowany pod nazwą Boarbetter (Vetoquinol).

 

Celem niniejszych badań było określenie skuteczności zastosowania preparatu Boarbetter we wspomaganiu efektu knura w stymulacji objawów rujowych loch w okresie poodsadzeniowym, oraz zastępującego knura w stymulacji objawów rujowych loszek remontowych wprowadzanych do rozrodu z użyciem biotechnicznej metody synchronizacji (altrenogest) i hormonalnej stymulacji funkcji jajników.

 


Materiał i metody

 

Przydatność preparatu oceniono w warunkach terenowych. Obserwacje przeprowadzono w formie 4. niezależnych doświadczeń – w 4. różnych fermach świń (A, B, C, D). Pierwsze 3 doświadczenia objęły analizę wskaźników użytkowości rozpłodowej loch, zaś ostatnie obserwację wprowadzanych do rozrodu loszek. Materiał badawczy stanowiły w sumie 1104 lochy odsadzone, utrzymywane w 3. niezależnych obiektach o różnej genetyce (ferma A – DanBred – 306 loch doświadczalnych, ferma B – Hypor – 337 loch doświadczalnych, ferma C – genetyka polska F1 – 461 loch doświadczalnych), lecz podobnej organizacji sektora krycia, w tygodniowym rytmie produkcji. W czwartym doświadczeniu wykorzystano 492 loszki wprowadzone do nowo zasiedlanej chlewni (ferma D, genetyka Danish Genetics, 5-tygodniowy rytm produkcji). 

W każdym z obiektów odsadzenie prosiąt od loch następowało w czwartek po ok. 28-dniowej laktacji. W dniu odsadzenia prosiąt samice przemieszczano do sektora krycia z kojcami indywidualnymi, zaś prosięta do warchlakarni z kojcami grupowymi. Na początku 3. tygodnia laktacji lochy szczepiono przeciwko parwowirozie. Loszki szczepiono w 6. miesiącu życia. We wszystkich chlewniach loch w okresie od odsadzenia do wystąpienia rui stosowano żywienie będące kontynuacją żywienia laktacyjnego, tj. ad libitum mieszanką pełnoporcjową dla loch karmiących (13,3 MJ EM i 170 g b.o.).

W każdym obiekcie stawkę loch odsadzonych każdorazowo dzielono na 2. grupy, utrzymywane w oddaleniu, tj. w osobnych rzędach kojców indywidualnych oddzielonych korytarzem, co powodowało, że lochy kontrolne (łącznie 499) i doświadczalne (łącznie 605) stały tyłem do siebie, w celu uniknięcia wpływu testowanego preparatu na grupę kontrolną. Od 2. dnia po odsadzeniu prosiąt, 2 razy dziennie (około godziny 7:00 i 17:00) do sektora wprowadzano knura próbnika na 15 minut w celu stymulowania funkcji osi hormonalnej HPG i układu rozrodczego loch odsadzonych. W tym czasie prowadzono obserwację zachowania loch i po zarejestrowaniu sygnałów pobudzenia płciowego przeprowadzano próbę na odruch tolerancji. W grupach loch doświadczalnych, począwszy od 4. dnia po odsadzeniu dodatkowo przy porannej kontroli, tuż po wprowadzeniu knura do sektora krycia, aplikowano im w kierunku tarczy ryjowej wspomniany wyżej preparat zawierający zestaw feromonów knura. Preparat podawano z użyciem specjalnego dozownika, bezpośrednio na tarczę ryjową każdorazowo w ilości 4 ml na sztukę. Preparat zawiera barwnik spożywczy w intensywnym kolorze niebieskim, co pozwala na natychmiastową weryfikację prawidłowości aplikacji (ryc.1.). Lochy, u których wykryto ruję w poniedziałek rano, poddano inseminacji w poniedziałek wieczorem i reinseminowano we wtorek wieczorem. Lochy, u których ruję wykryto w poniedziałek wieczorem, inseminowano we wtorek rano i reinseminowano w środę rano. Lochy, u których ruję wykryto we wtorek wieczorem lub środę rano, były inseminowane od razu z reinseminacją po około 20-22 godzinach.

Kontrolę całej stawki loch odsadzonych prowadzono do środy rano, kiedy to przeprowadzano ostatnią, trzecią stymulację poprzez aplikację preparatu. Wszystkie lochy doświadczalne, zgodnie z zaleceniami producenta, otrzymały w okresie od 4. do 6. dnia po odsadzeniu 3 dawki preparatu, czyli łącznie 12 ml. Po inseminacji lochy przemieszczano do sektora ciąży wczesnej z kojcami indywidualnymi, zaś lochy które nie wykazały objawów rui grupowano w kojcu dla loch luźnych.

Ferma D to obiekt o zakładanej docelowo wielkości stada 650 loch, pracujący w rytmie pięciotygodniowym, będący w trakcie zasiedlania loszkami. W ramach badań zaplanowano analizę całej wstępnie wprowadzanej stawki zwierząt (4 grupy po ok. 160 samic). Do momentu opracowywania niniejszego artykułu uzyskano wyniki z synchronizacji rui i skuteczności krycia z pierwszych 3. grup. Grupy loszek przewidziane do pokrycia poddano 18-dniowej synchronizacji owulacji przy pomocy altrenogestu. Po jej zakończeniu (kolejnego dnia) przeprowadzono stymulację owulacji z zastosowaniem gonadotropin. W tym samym dniu rozpoczęto stymulacjędodatkową, którą w grupie kontrolnej był bezpośredni kontakt z dojrzałym knurem próbnikiem (10 min. na kojec z 7. loszkami), zaś w grupie doświadczalnej aplikowano preparat Boarbetter przez 3 dni.

W chlewniach A, B, C przeanalizowano wybrane wskaźniki rozrodcze loch doświadczalnych i kontrolnych, obejmujące:
 

  • Liczbę/odsetek loch wykazujących ruję terminowo (do 6. dnia po dsadzeniu) i nieterminowo (powyżej 6. dni po odsadzeniu).
  • Długość okresu od odsadzenia do wejścia w ruję.
  • Skuteczność inseminacji.

W przypadku loszek (chlewnia D) analizie poddano: Skuteczność synchronizacji (liczba loszek w rui w stosunku do poddanych synchronizacji), oraz skuteczność inseminacji w dwóch wariantach analitycznych (w odniesieniu do loszek inseminowanych i w odniesieniu do loszek poddanych synchronizacji). Istotność różnic w uzyskanych bezwzględnych wskaźnikach rozrodczych oszacowano testem t-Studenta dla grup niezależnych, zaś we wskaźnikach względnych przedstawionych w ujęciu procentowym z zastosowaniem testu chi kwadrat w formule Brandt i Snedecor (Cochran and Cox 1950).
 


Wyniki i dyskusja

Zastosowanie preparatu Boarbetter w fermie A przyczyniło się do istotnego skrócenia okresu od odsadzenia do wystąpienia rui. Ferma uzyskuje wyjątkowo dobre wyniki w rozrodzie co w rezultacie może być przyczyną problemów z kolejną rują. W grupie kontrolnej stwierdzono ponad 50% loch wykazujących ruję poza terminem standardowym – powyżej 6. dni po odsadzeniu (tab. 1). Stanowi to poważny problem logistyczny w związku z funkcjonowaniem sektora krycia w tygodniowym rytmie produkcji, w którym musi on zostać zwolniony i przygotowany na przyjęcie kolejnej grupy loch odsadzonych w dniu 7. Zastosowanie ocenianego preparatu w sektorze krycia pozwoliło na wzrost odsetka loch inseminowanych do 6. dnia po odsadzeniu do ponad 80% i tym samym skrócenie średniego czasu trwania okresu od odsadzenia do rui o znacząco istotną wartość 4. dni (tab. 1). Wydaje się, że silnie wzmocnione dodatkową porcją feromonów pobudzenie osi podwgórzowo-przysadkowej stanowiło czynnik intensywnej stymulacji jajników, przyczyniając się do intensyfikacji funkcji pęcherzykowej i hormonalnej oraz przyspieszenia powrotu loch do funkcji rozrodczych po okresie laktacyjnego anestrus (Krzymowski i wsp. 1999).

Ferma B, pracująca w oparciu o stado loch hybrydowych, stosuje zasadę radykalnej eliminacji loch, które nie wchodzą w ruję do 7. dnia po odsadzeniu. Stąd też średnie wyniki czasu trwania okresu od odsadzenia do rui w tym stadzie były znacząco lepsze niż w fermie A. Niemniej i w tym przypadku odnotowano niewielkie, ale statystycznie istotne skrócenie średniego czasu odpoczynku loch, dzięki zwiększeniu do 100% liczby loch inseminowanych przed 7. dniem po odsadzeniu (tab. 2). Organizacja produkcji w fermie C zakłada, podobnie jak w fermie A, pozostawianie loch po 7. dniu od odsadzenia do dalszej obserwacji i ewentualnej inseminacji w razie wykazania rui przed upływem 4. tygodni. Po 28. dniach od odsadzenia lochy, które nie wykazały objawów rui, są brakowane ze wskazaniem na wystąpienie patologicznego, nieodwracalnego anestrus (Bates 1991, Foxcroft i wsp. 2011). Odsetek takich loch w grupie kontrolnej wyniósł blisko 7,5%, zaś zastosowanie preparatu Boarbetter pozwoliło zmniejszyć go o ponad połowę (tab. 3). Zastosowanie preparatu pozwoliło też istotnie skrócić średni czas trwania okresu od odsadzenia do rui, dzięki zwiększeniu do ponad 98% odsetka loch wchodzących w ruję przed 7. dniem (tab. 3).

 

tab1.jpg


W żadnej z ferm zastosowanie preparatu Boarbetter nie przyczyniło się do istotnej poprawy skuteczności krycia. W każdym przypadku numeryczna wartość wskaźnika była lepsza w grupie doświadczalnej niż w kontrolnej, jednak różnica była nieznaczna i statystycznie nieistotna. Być może przyczyną była wysoka, wynosząca ponad 90%, wartość tego wskaźnika we wszystkich fermach. Można także domniemywać, że decydująca mogła być zależność tego parametru od wielu innych czynników, takich jak jakość nasienia czy strategia inseminacji, które mogą mieć znaczenie kluczowe, przeważające nad samym wpływem fizjologicznego pobudzenia lochy.

W rozpoczynającej produkcję fermie D loszki remontowe poddano biotechnicznej procedurze synchronizacji rui, której efekt wzmacniano stymulacją knurem lub wspomnianym preparatem. Pomimo, iż obie grupy wydawały się być poddane optymalnej procedurze, to jednak odnotowano istotną statystycznie (P<0,05) poprawę skuteczności procedury synchronizacji w grupie doświadczalnej (tab. 4). Wydaje się to potwierdzać istotne znaczenie feromonowego efektu wspomagającego wskazanego we wcześniejszych badaniach Bartlett i wsp. (2009). Podobnie jak w przypadku loch odsadzonych, nie zaobserwowano istotnej różnicy we wskaźniku skuteczności inseminacji, chociaż w przypadku loszek zaznaczyła się tendencja (P<0,1) do przewagi samic grupy doświadczalnej (tab. 4). Dodatkowa analiza z uwzględnieniem efektu łączonego procedury synchronizacji rui i skuteczności krycia wykazała wyraźną i statystycznie istotną przewagę loszek grupy doświadczalnej, wskazując na wysoką efektywność stymulacyjną preparatu Boarbetter, nawet w porównaniu do aktywnego knura. Może to być związane z bardziej precyzyjnym i bezpośrednim dawkowaniem porcji feromonów i ich optymalnymi proporcjami w odniesieniu do fizjologicznej reakcji loch.

Podsumowując, zastosowanie preparatu Boarbetter, stanowiącego konglomerat trzech syntetycznych feromonów knura, wykazało znaczną efektywność w stymulacji rui u loch i loszek. Powyższe przyczyniło się w ostatecznym rozrachunku do ograniczenia występowania patologicznego anestrus poodsadzeniowego i poprawy wskaźników wydajności rozrodczej samic we wszystkich chlewniach biorących udział w doświadczeniu.

Piśmiennictwo u autorów pierwszego i ostatniego.

tab1.jpg

tab1.jpg

Najnowsze aktualności

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących webinarach, konferencjach i promocjach?
Kliknij na poniższy obrazek i zapisz się do naszej listy mailingowej.

continents-2660932_640.png

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookies
 
Data ostatniej aktualizacji:  01.08.2020
 
Grupa Vetoquinol i należące do niej spółki (w niniejszym dokumencie zwane łącznie “Grupą”, a także określane zaimkami “my” oraz “nasze”) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności oraz poufności Państwa danych, a w szczególności Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Informacje te dotyczą sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz dostępnych dla Państwa opcji w związku z wykorzystaniem tych danych.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookies, ("Polityka prywatności i plików cookies") administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111 i mająca swoją siedzibę pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Grupę ("Produkty i Usługi") na naszych stronach internetowych (zwanej dalej "Stronami internetowymi"), a w szczególności dotyczy:
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie niezależnie od tego, czy są Państwo "Osobą odwiedzającą nasze Strony internetowe " (tj. osobą przeglądającą informacje o Produktach i Usługach), czy "Użytkownikiem" (tj. osobą, która zarejestrowała się na Stronach internetowych).
Polityka prywatności i plików cookies określa zasady korzystania ze Stron internetowych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują Państwo do nich dostęp.
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam informacje za jej pośrednictwem, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ często ją aktualizujemy i wprowadzamy w niej zmiany.
 

 
ZEBRANE DANE OSOBOWE
Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika 
Przeglądanie naszej Strony internetowej nie wiąże się koniecznością przekazywania nam jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że zdecydują się Państwo zostać Użytkownikiem jednej z naszych Stron internetowych, co wymaga  uprzedniej rejestracji.
Tak jak ma to miejsce w przypadku większości usług świadczonych za pośrednictwem internetu, w przypadku każdego wejścia na naszą Stronę internetową  następuje automatyczne gromadzenie pewnych danych i informacji o Państwu i/lub Państwa komputerze. Na podstawie tych informacji nie mamy możliwości Państwa identyfikacji. Informacje te obejmują:
 
Kiedy wchodzą Państwo na nasze Strony internetowei/lub z nich korzystają mamy możliwość śledzenia Państwa odwiedzin i gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z naszych Produktów i Usług oraz Państwa aktywności na Stronie, zgodnie z poniższym opisem zawartym w sekcji "Cookies".
 
Dane osobowe
W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktu z nami lub przesyłania wniosku o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę i adres zakładu pracy, praktykę działalności, kraj, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu ("Dane osobowe").
Gdy kontaktują się Państwo z nami lub proszą o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które Państwo dobrowolnie decydują się nam ujawnić.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo ujawnienia swoich Danych osobowych, niektóre z usług i/lub opcji dostępnych na Stronie i/lub powiązanych z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla Państwa niedostępne.
Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w przypadku gdy dokonują Państwo rejestracji w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje Konto". Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, numer PWZ, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa pracodawcy, praktyka i numer telefonu. Możemy także uzyskać Państwa Dane osobowe za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, takie jak Państwa adres IP, który jest numerem automatycznie przypisanym do Państwa komputera podczas korzystania z internetu.
Mamy również możliwość uzyskania Państwa Danych osobowych z innych źródeł. Na przykład możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych Danych osobowych dotyczących naszych obecnych klientów (dodanie danych lub " aktualizacja danych"), w szczególności Danych osobowych zebranych z Państwa profilu lub z publikowanych przez Państwa treści w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Możemy również gromadzić Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub w przypadku zakupu/przejęcia przez nas innych przedsiębiorstw.
Dane osobowe pozyskiwane są również (za Państwa zgodą) przez nas w momencie Państwa uczestnictwa w webinarach i konferencjach czy spotkaniach on-line lub off-line i wykorzystywane w sposób uzgodniony w regulaminie danego wydarzenia.
Możemy również pozyskiwać Dane osobowe pojawiające się na Państwa profilu w zewnętrznych serwisach społecznościowych (w szczególności w serwisie Facebook), jeśli upoważnią Państwo te serwisy do ujawnienia ich nam lub jeśli udostępniają je Państwo publicznie. W/w Dane osobowe to ogólne dane odnoszące się do Państwa konta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, identyfikator, lista znajomych, itp.) oraz wszelkie inne informacje lub działania, do udostępniania których upoważnili Państwo zewnętrzne serwisy społecznościowe lub informacje, które umieszczają Państwo publicznie w internecie na swoim profilu. Przykładowo, możemy otrzymać całość lub część informacji odnoszących się do serwisów społecznościowych, w przypadku gdy pobierają Państwo lub używają jednej z naszych aplikacji lub stron w serwisie społecznościowym (zwłaszcza w serwisie Facebook).  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy pozyskiwać informacje dotyczące sieci społecznościowych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej danego serwisu społecznościowego.
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przesłane są na nasze  Strony internetowe na podstawie Państwa zgody  (wniosek o udzielenie informacji, lub udostępnienia dokumentacji formularz kontaktowy, zgłoszenie działań niepożądanych  lub rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług). Dane osobowe, które nam Państwo przekazują za pośrednictwem Stron internetowych, mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:
 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe wykorzystywane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. 
Dane osobowe wykorzystane do przesyłania Państwu informacji
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Państwa subskrypcja. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert marketingowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wyrażać będą Państwo zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi
Przechowujemy Państwa Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, czyli przez cały okres trwania naszego stosunku umownego, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 
 
W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej
Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej, Państwa Dane osobowe przekazywane są do krajów wskazanych przez Komisję Europejską jako krajów zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub proces przekazywania jest objęty odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych uwzględniających wzory publikowane przez Komisję Europejską. 
Spółki należące do Grupy
Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek wchodzących w skład Grupy można uzyskać pod adresem http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Dostawcy Usług
W ramach prowadzenia przez nas działalności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują Państwa Dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczenia Państwu Produktów i Usług. Przykładowo, dostawcy ci mogą świadczyć usługi informatyczne, usługi związane z rekrutacją, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, administratorami naszej Strony internetowej lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom jedynie te Dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych osobowych.
Nigdy nie ujawniamy żadnych Danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom dla ich własnych potrzeb marketingowych lub handlowych. Możemy  ujawnić Państwa Dane osobowe naszym partnerom handlowym jedynie w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 
Zobowiązania prawne
Może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas Państwa danych osobowych w odpowiedzi na wniosek organów regulacyjnych takich jak urząd skarbowy lub CNIL (francuski urząd ds. ochrony danych) i/lub sąd (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub postanowienie) na żądanie lub jeśli wymagane jest to przez prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich.
O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies lub za Państwa uprzednią zgodą, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niewprowadzania na rynek ani nieużyczania Danych osobowych innym spółkom w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jednakże w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek Grupy (przejęcie, połączenie lub częściowe przeniesienie aktywów) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej spółce, przy czym ujawnienie to będzie podlegało obowiązującym warunkom Polityki prywatności i plików cookies.
 
SKĄD MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY?
Dysponujemy różnymi środkami bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, przywłaszczeniu lub bezprawnemu wykorzystaniu Państwa Danych osobowych udostępnionych przez Państwa na Stronie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych ujawnianych przez Państwa w Internecie podczas transmisji stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu danych oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do internetu (na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.) podczas korzystania z przeglądarki internetowej w celu wejścia na stronę internetową.
W pliku cookie znajduje się indywidualny identyfikator, który jest wykorzystywany do powiązania komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika takie jak:
Wykorzystujemy pliki cookie w celu:
 
Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie umożliwiają  uzyskania dostępu do Państwa komputera.
Termin ważności udzielonej zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie plików cookie.
Podczas pierwszej wizyty na naszych Stroniach internetowych w jej dolnej lub górnej części wyświetlany jest pasek informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony po kliknięciu przycisku "Akceptuję", wyrażają Państwo jednoznacznie zgodę na umieszczenie przez Grupę plików cookie na Państwa komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie służące do mierzenia liczby osób odwiedzających Stronę oraz pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych, generowane w szczególności poprzez przyciski udostępniania gromadzące dane osobowe). Pasek będzie wyświetlany tak długo jak będą Państwo przeglądać stronę tzn. do momentu dokonania wyboru. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek plików cookie zalecamy przejść do sekcji "Personalizuj" na pasku i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi na zablokowanie całości lub części plików cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu akceptacji, konfiguracji, wyczyszczenia lub wyłączenia plików cookie. Dostępnych będzie kilka opcji: zaakceptowanie każdego z plików cookie, otrzymanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu pliku cookie lub zablokowanie wszystkich plików cookie. Mają Państwo również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania stron internetowych, klikając na stały przycisk "Zarządzanie usługami" w prawym dolnym rogu ekranu.
Każda przeglądarka internetowa proponuje różne ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli używają Państwo przeglądarki lub wersji innej niż te wymienione poniżej, proponujemy skorzystać z menu "Pomoc" danej przeglądarki.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera, Edge.
 
JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ NA PAŃSTWA LINKI UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ODSYŁAJĄCE DO STRON INNYCH NIŻ TE NALEŻĄCE DO GRUPY?
Grupa może udostępniać czy publikować linki do stron internetowych innych spółek, z którymi utrzymuje relacje biznesowe.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać hiperłącza (hiperlinki) do innych stron internetowych i aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania stron i dostarczenie mu jak najpełniejszych informacji. Nie posiadamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i posiadają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do dokładności, przydatności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, a także przestrzegania praw własności intelektualnej przez te strony internetowe i aplikacje osób trzecich dostępne z poziomu naszej Strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej Strony internetowej.
Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza (hiperlinki) odsyłające do Strony internetowej Grupy, które mogą być umieszczane na stronach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę takiej strony internetowej do umieszczenia tego typu linku.
Grupa generalnie nie zezwala na umieszczanie jakichkolwiek hiperłączy do jednej lub większej liczby podstron swojej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.    
 
W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA E-MAILI LUB PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących Państwa o wydarzeniach, nowych Produktach lub Usługach, innych podobnych Produktach lub Usługach, lub wiadomości zawierających inne informacje marketingowe, wystarczy kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę umożliwiającą rezygnację z subskrypcji, na której mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE ZAPISANE W SEKCJI "MOJE KONTO"?
Możecie Państwo zalogować się w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje konto", gdy Strona internetowa na to pozwoli. Po zalogowaniu się mogą Państwo dokonać zmian w swoim profilu i zaktualizować swoje Dane osobowe. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Mają Państwo również możliwość usunięcia swojego  konta.
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenia RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i zaleceniami wszystkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych przepisów prawnych i regulacyjnych, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo do przekazania wytycznych na temat tego, co należy zrobić z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.
Mogą Państwo w dowolnym momencie przesłać pismo zawierające takie instrukcje do firmy Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub na adres e-mail: DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji mogą Państwo skontaktować się z francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych (CNIL).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego na naszej Stronie internetowej www.vetoquinol.pl/kontakt, lub za pośrednictwem poczty na adres Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: DPO@vetoquinol.com.
 
JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlega przepisom prawa francuskiego oraz, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., przepisom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). Polityka ta może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów.