Aktualności

Hiszpańskie doświadczenia terenowe w kierowaniu rozrodem bez użycia hormonów
09/07/2021 - 08:00

Vetoquinol

spain.jpg
Jednym z najważniejszych bodźców wpływających na stymulację dojrzewania płciowego loszek jest ich bezpośredni kontakt z jednym lub większą liczbą dorosłych knurów. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.
 
Osiągnięcie głównych celów w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej wymaga m. in. odpowiedniego zarządzania, nadzoru i odpowiednich wskaźników inseminacji (King i wsp., 1998).

Aby osiągnąć optymalne efekty w rozrodzie świń, konieczne jest przećwiczenie właściwego i sprawdzonego protokołu zarządzania rozrodem oraz uzyskanie optymalnych wskaźników przede wszystkim inseminacjiloszek. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu stymulacji dojrzałości płciowej loszek, która prowadzi do ich szybszego dojrzewania rozrodczego, z jednoczesną stymulacją aktywności jajników obejmującą fazę pęcherzykową i lutealną, jak też ich regularną i cykliczną aktywność (De Rensis i Kirkwood, 2016).

 

Jednym z najważniejszych bodźców wpływających na stymulację dojrzewania płciowego loszek jest ich bezpośredni kontakt z jednym lub większą liczbą dorosłych knurów (Soede i wsp., 1997).Niejednokrotnie nie można tego przeprowadzić, na przykład, gdy gospodarstwo wykorzystuje zbyt duże samce lub, gdy są one agresywne wobec obsługi. Jest to trudne również, gdy w gospodarstwie grupy technologiczne tworzone są z dużej liczy loszek i loch oraz gdy istnieje zagrożenie sanitarne, związane z przeniesieniem choroby drogą krycia lub z powodu urazów fizycznych knurów. Powyższe ma często miejsce gdy kojec, w którym dokonuje się krycia, nie jest właściwie przygotowany. W przypadku problemów w wykrywaniu rui należy wziąć pod uwagę inne strategie detekcji objawów rujowych niż tylko test ucisku grzbietu lochy przez pracownika fermy (BTP-Back Test Pressure).

 

Jedną z przydatnych metod biotechniki może być użycie feromonów płciowych.

Dowiedziono, że 60% loszek nie wykazywało odruchu tolerancji bez zastosowania techniki BTP, w przeciwieństwie 

do 90%, które wykazały odruch tolerancji na „ucisk” lub „dosiad”, w obecności zapachu i dźwięków knura. Natomiast wykryto aż 97%, samic w rui, gdy istniał bardzo bliski kontakt z samcem.

 
Autorzy brytyjscy odkryli, że knur wytwarza trzy substancje stymulujące ruję u samic. Są nimi androstenol,androsteron i chinolina. Te trzy cząsteczki są zawarte w produkcie o nazwie „BOARBETTER” (BB), od niedawna dostępnym na rynku (McGlone i wsp., 2019).
 
Opracowanie i wprowadzenie takiego produktu dało producentom świń nową możliwość kierowania rozrodem, w tym zdolność wpływania na tempo osiągania dojrzałości rozrodczej oraz sprawniejsze wykrywanie rui. Powyższe daje szansę skrócenia okresu nieprodukcyjnych loszek i loch. (Koketsu i Lida, 2020). Przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa pracowników, rozwiązywania problemów w obiektach utrudniających wykonywanie tych zadań lub zmniejszania zagrożeń sanitarnych w gospodarstwach produkcyjnych.
 
Celem prezentowanego badania było określenie momentu osiągnięcia dojrzewania płciowego w dwóch grupach loszek, które codziennie od 5. miesiąca życia otrzymywały – w podaniu na tarczę ryjową – kombinację feromonów (BOARBETTER®), w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą konwencjonalny bodziec w postaci fizycznej obecności knura. W badaniu analizowano dwie różne sytuacje: pierwsza porównuje dwie fermy – jedną stosującą feromony i drugą funkcjonującą bez nich; druga sytuacja porównuje dwie grupy loszek w tej samej fermie, poddawane dwóm óżnym zabiegom stymulacyjnym.
Poza oceną skuteczności stosowania preparatu Boarbetter mierzono odsetek loszek, które powinny zostać poddane leczeniu gonadotropinami w celu uzyskania rui (po badaniu za pomocą USG).
W ramach doświadczenia 200 loszek w wieku 21. tygodni wprowadzono do 2. ferm i losowo podzielono na grupę doświadczalną (D) i kontrolną (K) po 50 zwierząt w każdej grupie, po 100 w każdym z dwóch obiektów. Oba budynki, gdzie przeprowadzano doświadczenie, miały dokładnie taką samą budowę i znajdowały się w dwóch różnych gospodarstwach oddalonych o 10 km. Każdy budynek miał 20 kojców o powierzchni 9 m2 wyposażonych w betonowe koryta z podłogą podzieloną na część pełną i rusztową oraz boczny korytarz. Na każdy kojec grupowy przypadało 8 loszek żywionych ad libitum. W wieku 28. tygodni loszki z obu grup zostały przeniesione do kojców w celu adaptacji, gdzie przebywały co najmniej przez jedną kontrolowaną ruję. Żywienie zostało zmienione na kontrolowane, indywidualne dla każdej loszki w ilości ok. 2,2 kg paszy dziennie. Za każdym razem, na 15 dni przed oczekiwaną rują, dawkę paszy zwiększano o 500 g niezależnie od kondycji zwierzęcia. Loszki doświadczalne prezentowały dobry stan zdrowia i pochodziły z tej samej linii genetycznej z komercyjnym krzyżowaniem LDxLD. Przed rozpoczęciem doświadczenia, u wszystkich loszek za pomocą USG stwierdzono niedojrzałość płciową.
Postępowanie

 

Wszystkie loszki należące do grupy doświadczalnej otrzymywały codziennie, od 21. do 28. tygodnia życia, produkt zawierający feromony knura w aerozolu – BOARBETTER® (Vetoquinol).
Preparaty podawano w dawce 4 ml bezpośrednio na tarczę ryjową, wchodząc do kojca. Po kilkudniowym treningu, preparat aplikowano z korytarza, w obu przypadkach bez żadnego kontaktu z knurem.
Następnie, w wieku 28. tygodni, loszki przenoszono do sektora adaptacyjnego, gdzie produkt podawano loszkom, u których za pomocą USG zdiagnozowano niedojrzałość płciową. Kontrolę rui z dwoma dorosłymi i wyszkolonymi knurami wykonywano u każdej loszki codziennie.

W grupie kontrolnej loszki przydzielono od 21. do 28.  tygodnia życia do sektora adaptacji i kwarantanny na dokładnie takich samych zasadach jak w grupie D, z wyjątkiem braku stymulacji od knura.

Nie zastosowano preparatu hormonalnego, ani innego rodzaju leczenia mającego wpływ na rozrodczość, z wyjątkiem loszek, u których zdiagnozowano niedojrzałość w wieku 30. tygodni. Tym zwierzętom podawano 400 jednostek międzynarodowych PMSG + 200 j.m. HCG.
 
 
Diagnostyka USG ukierunkowana na wykrycie ciąży u loszek stymulowanych preparatem Boarbetter.
 
Do skanowania rozwoju ciąży wykorzystano USG – aparat Esaote Mylab Delta® z mikro-wypukłą sondą pracującą z częstotliwością 8,6 MHz (Martinat-Botté i wsp. 2011; Kauffold, 2003). W celu potwierdzenia ciąży użyto aparatu KUBUS W3® z sondą sektorową o częstotliwości 3,5 MHz.

Loszkę niedojrzałą rozpoznaje się, gdy przedstawia nisko rozwiniętą macicę pozostającą na niewielkim obszarze w badaniu USG, często brzusznie w stosunku od pęcherza moczowego. Przekrój rogu ma mniej niż 1 cm2 (wynik z 3. pomiarów). Jajnik przedstawia się jako bardzo mała struktura anatomiczna (mniej niż 3 cm po większej stronie), z obecnością pęcherzyków o niewielkich rozmiarach (poniżej 4 mm średnicy), nie prezentujących żadnej innej struktury, jak ciałko żółte czy krwotoczne.
Rozpoznanie dojrzewania u loszek zostanie potwierdzone, gdy macica ma duże rozmiary, jest często położona doczaszkowo w stosunku do pęcherza moczowego, z powierzchnią rogów 1,2 cm2 lub więcej. W jajniku mogą występować większe pęcherzyki (o średnicy powyżej 4 mm) oraz ciałko żółte lub krwotoczne, w zależności od fazy cyklu płciowego.

Kiedy loszka ma strukturę dojrzałej macicy, ale drobniejsze pęcherzyki jajnikowe o średnicy mniejszej niż 4 mm i nie ma innych struktur, zostaje uznana za samicę dojrzałą płciową w anestrus, o statusie takim samym jak u lochy niedojrzałej płciowo od 30. tygodnia życia. Kontrola dojrzałości została przeprowadzona w dwóch fermach u każdej loszki, u której w poprzednim badaniu USG zdiagnozowano niedojrzałość płciową, od 21. tygodnia (początek doświadczenia) do momentu, gdy wszystkie loszki w grupach zostały zakwalifikowane jako dojrzałe płciowo lub były wybrakowane z powodu braku dojrzałości w wieku 32. tygodni. Ultrasonografia sprawdzająca ciążę została wykonana 23. dnia po inseminacji, sprawdzona ponownie w 37. dniu.
 
Wyniki i dyskusja
 
W warunkach przeprowadzonego badania wykazano skuteczność feromonów jako metody j stymulacji rui u loch zastępczych.
U loch eksponowanych na feromony – w porównaniu z tymi, które nie otrzymały stymulacji – znacznie skrócił się czas osiągnięcia dojrzewania płciowego, 188 vs 192 dni, odpowiednio (p = 0,001). Rezultat ten zbiega się z wynikami innych badań, w których wczesny bodziec z dorosłym knurem również skracał okres pojawienia się dojrzałości płciowej (Huges i wsp., 1985).
 
W niniejszym badaniu nie obserwowano istotnych różnic w czasie pierwszego krycia, 248 dni dla grup D vs. 246 dla grup K. Czas, od okresu dojrzałości do momentu inseminacji, jest uważany za zaletę, zakładając, że im więcej dni upływa między tymi zdarzeniami, tym większa korzyść pod względem wielkości układu rozrodczego, liczby cykli i ogólnie funkcjonowania cyklu płciowego. Porównując obie grupy doświadczalne: w grupie D ten przedział czasowy wynosił 57 dni, w grupie K 45 (p<0,05).

Nie było różnic w obu grupach w zakresie konieczności stosowania gonadotropin, 14% macior D miało indukowaną ruję w wieku 7. miesięcy, w porównaniu z 17% w grupie K.

Nie zaobserwowano również różnic w odsetku macior, które ostatecznie można było inseminować, zwłaszcza eliminując lochy, które zostały wybrakowane z przyczyn niezwiązanych z rozrodem.
 
Wskaźnik wyproszeń wynosił 91% w obu grupach,chociaż w grupie D pozorny wskaźnik porodów, pomijając dwie padłe lochy, był nieco wyższy niż 95%, w porównaniu do 91% w grupie K, bez istotnych różnic między grupami.

Danymi istotnymi statystycznie były różnice w stosunku do liczby urodzeń ogółem (p = 0,047): w grupie D uzyskano 17,7 urodzeń ogółem; w grupie K 16,6.Ponadto liczba urodzeń prosiąt żywych była bliska istotności (p = 0,052), 15,8 dla grupy D i 15,0 dla grupy K. Dane te wskazują na uzyskanie przewagi w produkcji trzody chlewnej dla wczesnej stymulacji, co może być związane z lepiej rozwiniętym układem rozrodczym.

Inna hipoteza zakłada, że lochy poddane wczesnej stymulacji mają więcej cykli rozrodczych w okresie do krycia, a zatem przypuszczalnie ich wskaźniki owulacji i przeżywalności zarodków są wyższe. Potrzeba jednak więcej badań, aby wyjaśnić tę różnicę, w szczególności, że w niniejszym badaniu porównując dwie grupy w tym samym gospodarstwie, uzyskano istotne różnice w liczbie urodzonych prosiąt – w grupie D =18,54 vs. =17,05 w grupie K (p<0,05).

Podsumowując, wczesna stymulacja poprawia wyniki rozrodcze, zwłaszcza w zakresie wyższego wskaźnika czasu od osiągniecia dojrzałości do momentu inseminacji i całkowitej liczby urodzeń, w porównaniu z grupą nie otrzymującą feromonów. Konieczne są dalsze badania by sprawdzić, czy uzyskane wyniki są powtarzalne i które parametry stymulacji preparatem Boarbetter porównywalne są z bodźcem 

wytwarzanym przez kontakt z dorosłym knurem.
 
Wyniki pokazują, że lochy odsadzone w grupie K miały krótszy odstęp między odsadzeniem a rują (WEI) i dłuższy czas trwania rui niż lochy z grupy D (97 vs 108 h); czas trwania rui 57 vs 39 h, odpowiednio (p < 0,05). Czas między odsadzeniem a owulacją nie różnił się, ale okres od początku rui do owulacji (EOI) był dłuższy w grupie D niż K (40 vs 30 h), odpowiednio (p <0,001). Wielkość pęcherzyków na początku rui była większa w D niż u loch CG (58 vs 54 mm), odpowiednio (p = 0,04).Czas owulacji w stosunku do inseminacji nie różnił się w obu grupach. Wskaźniki skutecznej inseminacji były identyczne lub podobne dla loch w dwóch grupach badanych (93%).
 
Podsumowujjąc można stwierdzić, że użycie preparatu syntetycznych feromonów jest przydatne w stymulacji rui i jej wykrywaniu. Wykorzystywanie preparatu pozwala na ograniczenie liczby knurów niezbędnych do wykrywania rui u loszek i loch.

Piśmiennictwo:

 1. 1. De Rensis F, Kirkwood RN. Control of estrus and ovulation: Fertility to timed insemination of gilts and sows. Theriogenology. 2016 Oct 1;86(6):1460-1466.
 2. 2. Hughes PE, Hemsworth PH, Hansen C. The effects of supplementary olfactory and auditory stimuli on the stimulus value and mating success of the young boar. Appl Anim Behav Sci. 1985;14:245-52.
 3. 3. Kauffold J. The ultrasonographic pregnancy diagnosis in pigs; A critical comparison of the procedures used to check for returns-to-service. Tierarztl Prax.2003;31:336-41.
 4. 4. King VL, Koketsu Y., Reeves D., Xue J., Dial G.D. Management factors associated with swine breeding herd productivity in United States. 1998. Prev Vet Med. 1998 Jun 30;35(4):255-64.
 5. 5. Knox RV. The real impact of boars in breeding programs. In Advances in Pork Production, Banff Pork Seminar, University of Alberta, Edmonton, Canada 2004;15:307-14.
 6. 6. Koketsu Y., Lida, R. 2020. Farm data analysis for lifetime performance components of sow and their predictors of breeding herds. Porcine Health Management, 6:24.
 7. 7. Langendijk P, Bouwmana EG, Schamsb D, Soede NM, Kemp B. Effects of different sexual stimuli on oxytocin release, uterine activity and receptive behavior in estrous sows. Theriogenology. 2003; 59:49-861
 8. 8. Langendijk P, Soede NM, Kemp B. Effects of boar contact and housing conditions on estrus expression in weaned sows. J Anim Sci. 2000;78(4):871-8.
 9. 9. Martinat-Botté, F., Venturi, É. Royer, F. Elleboudt, V. Furstoss, B. Ridremont, M.A. Driancourt Selection of impubertal gilts by ultrasonography optimizes their oestrus, ovulatory and fertility responses following puberty induction by PG600.. Animal Reproduction Science 124 (2011) 132–137
 10. 10. McGlone JJ, Devaraj S, Garcia AA. novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl Anim Behav Sci. 2019 ;219:104832.
 11. 11. McGlone JJ, inventor; Animal Biotech LLC, assignee. Pheromone composition to stimulate reproduction in female suids and methods of use. United States patent US. 2016;(9)480,689.
 12. 12. Melrose DR, Reed HB, Patterson RL. Androgen steroids associated with boar odour as an aid to the detection of oestrus in pig artificial insemination. Br vet J. 1971;127(10):497-502.
 13. 13. Patterson RLS. Identification of 3 hydroxy 5 androst-16 as the musk odour component of boar submaxillary salivary gland and its relationships to the sex odour taint in pork meat. J. Sci. Food Agric; 1968;19:434-438.
 14. 14. Reed HC, Melrose DR, Patterson RL. Androgen steroids as an aid to the detection of oestrus in pig artificial insemination. Br vet J. 1974;130(1):61-7.
 15. 15. Signoret JP, Barateau J. Use of different synthetic odorous products to facilitate heat detection in sows. 1975;24:639-643.
 16. 16. Signoret JP, Du Mesnil Du Buisson F. Study of the behavior of the sow in estrus. Proc. 4th Int. congr. animal reprod. The Hague. 1961;171-175.
 17. 17. Soede NM, Kemp B. Expresion of oestrus and timing of ovulation in pigs. J Reprod Fertil Suppl, 1997;52:91-103.1997.

Najnowsze aktualności

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących webinarach, konferencjach i promocjach?
Kliknij na poniższy obrazek i zapisz się do naszej listy mailingowej.

continents-2660932_640.png

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookies
 
Data ostatniej aktualizacji:  01.08.2020
 
Grupa Vetoquinol i należące do niej spółki (w niniejszym dokumencie zwane łącznie “Grupą”, a także określane zaimkami “my” oraz “nasze”) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności oraz poufności Państwa danych, a w szczególności Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Informacje te dotyczą sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz dostępnych dla Państwa opcji w związku z wykorzystaniem tych danych.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookies, ("Polityka prywatności i plików cookies") administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111 i mająca swoją siedzibę pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Grupę ("Produkty i Usługi") na naszych stronach internetowych (zwanej dalej "Stronami internetowymi"), a w szczególności dotyczy:
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie niezależnie od tego, czy są Państwo "Osobą odwiedzającą nasze Strony internetowe " (tj. osobą przeglądającą informacje o Produktach i Usługach), czy "Użytkownikiem" (tj. osobą, która zarejestrowała się na Stronach internetowych).
Polityka prywatności i plików cookies określa zasady korzystania ze Stron internetowych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują Państwo do nich dostęp.
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam informacje za jej pośrednictwem, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ często ją aktualizujemy i wprowadzamy w niej zmiany.
 

 
ZEBRANE DANE OSOBOWE
Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika 
Przeglądanie naszej Strony internetowej nie wiąże się koniecznością przekazywania nam jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że zdecydują się Państwo zostać Użytkownikiem jednej z naszych Stron internetowych, co wymaga  uprzedniej rejestracji.
Tak jak ma to miejsce w przypadku większości usług świadczonych za pośrednictwem internetu, w przypadku każdego wejścia na naszą Stronę internetową  następuje automatyczne gromadzenie pewnych danych i informacji o Państwu i/lub Państwa komputerze. Na podstawie tych informacji nie mamy możliwości Państwa identyfikacji. Informacje te obejmują:
 
Kiedy wchodzą Państwo na nasze Strony internetowei/lub z nich korzystają mamy możliwość śledzenia Państwa odwiedzin i gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z naszych Produktów i Usług oraz Państwa aktywności na Stronie, zgodnie z poniższym opisem zawartym w sekcji "Cookies".
 
Dane osobowe
W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktu z nami lub przesyłania wniosku o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę i adres zakładu pracy, praktykę działalności, kraj, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu ("Dane osobowe").
Gdy kontaktują się Państwo z nami lub proszą o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które Państwo dobrowolnie decydują się nam ujawnić.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo ujawnienia swoich Danych osobowych, niektóre z usług i/lub opcji dostępnych na Stronie i/lub powiązanych z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla Państwa niedostępne.
Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w przypadku gdy dokonują Państwo rejestracji w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje Konto". Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, numer PWZ, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa pracodawcy, praktyka i numer telefonu. Możemy także uzyskać Państwa Dane osobowe za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, takie jak Państwa adres IP, który jest numerem automatycznie przypisanym do Państwa komputera podczas korzystania z internetu.
Mamy również możliwość uzyskania Państwa Danych osobowych z innych źródeł. Na przykład możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych Danych osobowych dotyczących naszych obecnych klientów (dodanie danych lub " aktualizacja danych"), w szczególności Danych osobowych zebranych z Państwa profilu lub z publikowanych przez Państwa treści w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Możemy również gromadzić Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub w przypadku zakupu/przejęcia przez nas innych przedsiębiorstw.
Dane osobowe pozyskiwane są również (za Państwa zgodą) przez nas w momencie Państwa uczestnictwa w webinarach i konferencjach czy spotkaniach on-line lub off-line i wykorzystywane w sposób uzgodniony w regulaminie danego wydarzenia.
Możemy również pozyskiwać Dane osobowe pojawiające się na Państwa profilu w zewnętrznych serwisach społecznościowych (w szczególności w serwisie Facebook), jeśli upoważnią Państwo te serwisy do ujawnienia ich nam lub jeśli udostępniają je Państwo publicznie. W/w Dane osobowe to ogólne dane odnoszące się do Państwa konta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, identyfikator, lista znajomych, itp.) oraz wszelkie inne informacje lub działania, do udostępniania których upoważnili Państwo zewnętrzne serwisy społecznościowe lub informacje, które umieszczają Państwo publicznie w internecie na swoim profilu. Przykładowo, możemy otrzymać całość lub część informacji odnoszących się do serwisów społecznościowych, w przypadku gdy pobierają Państwo lub używają jednej z naszych aplikacji lub stron w serwisie społecznościowym (zwłaszcza w serwisie Facebook).  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy pozyskiwać informacje dotyczące sieci społecznościowych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej danego serwisu społecznościowego.
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przesłane są na nasze  Strony internetowe na podstawie Państwa zgody  (wniosek o udzielenie informacji, lub udostępnienia dokumentacji formularz kontaktowy, zgłoszenie działań niepożądanych  lub rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług). Dane osobowe, które nam Państwo przekazują za pośrednictwem Stron internetowych, mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:
 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe wykorzystywane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. 
Dane osobowe wykorzystane do przesyłania Państwu informacji
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Państwa subskrypcja. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert marketingowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wyrażać będą Państwo zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi
Przechowujemy Państwa Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, czyli przez cały okres trwania naszego stosunku umownego, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 
 
W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej
Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej, Państwa Dane osobowe przekazywane są do krajów wskazanych przez Komisję Europejską jako krajów zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub proces przekazywania jest objęty odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych uwzględniających wzory publikowane przez Komisję Europejską. 
Spółki należące do Grupy
Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek wchodzących w skład Grupy można uzyskać pod adresem http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Dostawcy Usług
W ramach prowadzenia przez nas działalności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują Państwa Dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczenia Państwu Produktów i Usług. Przykładowo, dostawcy ci mogą świadczyć usługi informatyczne, usługi związane z rekrutacją, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, administratorami naszej Strony internetowej lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom jedynie te Dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych osobowych.
Nigdy nie ujawniamy żadnych Danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom dla ich własnych potrzeb marketingowych lub handlowych. Możemy  ujawnić Państwa Dane osobowe naszym partnerom handlowym jedynie w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 
Zobowiązania prawne
Może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas Państwa danych osobowych w odpowiedzi na wniosek organów regulacyjnych takich jak urząd skarbowy lub CNIL (francuski urząd ds. ochrony danych) i/lub sąd (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub postanowienie) na żądanie lub jeśli wymagane jest to przez prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich.
O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies lub za Państwa uprzednią zgodą, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niewprowadzania na rynek ani nieużyczania Danych osobowych innym spółkom w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jednakże w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek Grupy (przejęcie, połączenie lub częściowe przeniesienie aktywów) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej spółce, przy czym ujawnienie to będzie podlegało obowiązującym warunkom Polityki prywatności i plików cookies.
 
SKĄD MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY?
Dysponujemy różnymi środkami bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, przywłaszczeniu lub bezprawnemu wykorzystaniu Państwa Danych osobowych udostępnionych przez Państwa na Stronie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych ujawnianych przez Państwa w Internecie podczas transmisji stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu danych oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do internetu (na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.) podczas korzystania z przeglądarki internetowej w celu wejścia na stronę internetową.
W pliku cookie znajduje się indywidualny identyfikator, który jest wykorzystywany do powiązania komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika takie jak:
Wykorzystujemy pliki cookie w celu:
 
Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie umożliwiają  uzyskania dostępu do Państwa komputera.
Termin ważności udzielonej zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie plików cookie.
Podczas pierwszej wizyty na naszych Stroniach internetowych w jej dolnej lub górnej części wyświetlany jest pasek informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony po kliknięciu przycisku "Akceptuję", wyrażają Państwo jednoznacznie zgodę na umieszczenie przez Grupę plików cookie na Państwa komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie służące do mierzenia liczby osób odwiedzających Stronę oraz pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych, generowane w szczególności poprzez przyciski udostępniania gromadzące dane osobowe). Pasek będzie wyświetlany tak długo jak będą Państwo przeglądać stronę tzn. do momentu dokonania wyboru. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek plików cookie zalecamy przejść do sekcji "Personalizuj" na pasku i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi na zablokowanie całości lub części plików cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu akceptacji, konfiguracji, wyczyszczenia lub wyłączenia plików cookie. Dostępnych będzie kilka opcji: zaakceptowanie każdego z plików cookie, otrzymanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu pliku cookie lub zablokowanie wszystkich plików cookie. Mają Państwo również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania stron internetowych, klikając na stały przycisk "Zarządzanie usługami" w prawym dolnym rogu ekranu.
Każda przeglądarka internetowa proponuje różne ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli używają Państwo przeglądarki lub wersji innej niż te wymienione poniżej, proponujemy skorzystać z menu "Pomoc" danej przeglądarki.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera, Edge.
 
JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ NA PAŃSTWA LINKI UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ODSYŁAJĄCE DO STRON INNYCH NIŻ TE NALEŻĄCE DO GRUPY?
Grupa może udostępniać czy publikować linki do stron internetowych innych spółek, z którymi utrzymuje relacje biznesowe.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać hiperłącza (hiperlinki) do innych stron internetowych i aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania stron i dostarczenie mu jak najpełniejszych informacji. Nie posiadamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i posiadają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do dokładności, przydatności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, a także przestrzegania praw własności intelektualnej przez te strony internetowe i aplikacje osób trzecich dostępne z poziomu naszej Strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej Strony internetowej.
Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza (hiperlinki) odsyłające do Strony internetowej Grupy, które mogą być umieszczane na stronach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę takiej strony internetowej do umieszczenia tego typu linku.
Grupa generalnie nie zezwala na umieszczanie jakichkolwiek hiperłączy do jednej lub większej liczby podstron swojej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.    
 
W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA E-MAILI LUB PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących Państwa o wydarzeniach, nowych Produktach lub Usługach, innych podobnych Produktach lub Usługach, lub wiadomości zawierających inne informacje marketingowe, wystarczy kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę umożliwiającą rezygnację z subskrypcji, na której mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE ZAPISANE W SEKCJI "MOJE KONTO"?
Możecie Państwo zalogować się w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje konto", gdy Strona internetowa na to pozwoli. Po zalogowaniu się mogą Państwo dokonać zmian w swoim profilu i zaktualizować swoje Dane osobowe. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Mają Państwo również możliwość usunięcia swojego  konta.
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenia RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i zaleceniami wszystkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych przepisów prawnych i regulacyjnych, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo do przekazania wytycznych na temat tego, co należy zrobić z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.
Mogą Państwo w dowolnym momencie przesłać pismo zawierające takie instrukcje do firmy Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub na adres e-mail: DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji mogą Państwo skontaktować się z francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych (CNIL).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego na naszej Stronie internetowej www.vetoquinol.pl/kontakt, lub za pośrednictwem poczty na adres Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: DPO@vetoquinol.com.
 
JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlega przepisom prawa francuskiego oraz, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., przepisom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). Polityka ta może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów.